พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

12 มิถุนายน 2021

(พระเยซูทรงสอนศิษย์ของพระองค์)
จงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า
“พระบิดาของเราทั้งหลาย
ผู้สถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์
เป็นที่เคารพนับถืออย่างบริสุทธิ์…
ถอดความจาก มัทธิว 6:9