คำพยานของพระบิดา

29 มิถุนายน 2021

คำพยานของมนุษย์เรายังยอมรับได้
พยานของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่า
เพราะเป็นคำพยานของพระเจ้า
ยืนยันเรื่องพระบุตรของพระองค์
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:9

เป็นหนึ่งเดียว

28 เมษายน 2021

ทุกคนที่ปฏิเสธพระบุตร
ก็ไม่มีพระบิดา
คนที่ยอมรับพระบุตร
ก็มีพระบิดาด้วย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:23