ชีวิตจากพระบุตร

4 มิถุนายน 2021

ความรักของพระเจ้าได้สำแดงแก่เรา 

ก็โดยที่พระเจ้าทรงส่ง
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เข้ามาในโลกเพื่อว่า
เราจะได้มีชีวิตโดยพระบุตรนั้น
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:9