พระลักษณะพระบุตร

15 พฤษภาคม 2021

พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลโดยพระบุตร
พระบุตรทรงเป็นรังสีบรรเจิดสะท้อนพระสิริของพระเจ้า
และทรงมีพระลักษณะเดียวกันทุกประการ
ทรงค้ำจุนสรรพสิ่งไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงอานุภาพของพระองค์
ถอดความจาก ฮีบรู 1:2b-3

เป็นหนึ่งเดียว

28 เมษายน 2021

ทุกคนที่ปฏิเสธพระบุตร
ก็ไม่มีพระบิดา
คนที่ยอมรับพระบุตร
ก็มีพระบิดาด้วย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:23