เลือกอนาคตเอง

21 เมษายน 2021

โลกกับความอยากแบบของโลกจะสูญไป
แต่ผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า
จะดำรงตลอดไป
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:17