องค์ผู้เป็นที่หลบภัย

5 เมษายน 2020

Refuge-Ps-142-5-re

 

ข้าแต่องค์พระยาห์เวห์ ข้าร้องทูลต่อพระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้า ทรงเป็นมรดก ซึ่งเป็นส่วนของข้า ในแผ่นดินของคนเป็น ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้า เพราะข้าตกต่ำลงมามาก ถอดความจาก สดุดี 142:5

ให้เราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้จากล่างขึ้นบน

ยามที่ตกต่ำสุดในชีวิต เรามาเข้ามาเฝ้าพระเจ้า ร้องทูลต่อพระองค์ ในแผ่นดินของคนเป็นนั้น พระเจ้าทรงเป็นส่วนในชีวิต ทรงเป็นมรดก ทรงเป็นที่ลี้ภัย ใช่แล้ว เราร้องทูลต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าองค์นิรันดร์ พระเจ้าของเรา!

1 กันยายน 2019 พระศิลา

พระยาห์เวห์ ผู้ทรงเป็นพระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้า

ถอดความจาก สดุดี 19:4The-Rock-Ps19-14

23 มีนาคม 2019 จอมเจ้านายกับราชา

“ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์จอมเจ้านาย

ข้าพระองค์เป็นผู้ใด และครอบครัวของ ข้าพระองค์เป็นใคร

พระองค์จึงทรงนำ ข้าพระองค์มาไกลถึงเพียงนี้”

ถอดความจาก 2 ซามูเอล 7:18

Namesof-GMar2319-2SAM7-18

17 มีนาคม 2019 คนรู้ใจจอมเจ้านาย

โมเสสรีบกราบลงถึงดินทันที ทูลว่า

“องค์จอมเจ้านาย หากข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตร

ก็ขอโปรด เสด็จไปกับพวกเรา….

ถอดความจาก อพยพ 34:8 

Namesof-GMar1719-Ex34-8-9

10 มีนาคม 2019 องค์จอมเจ้านาย

“โอพระยาห์เวห์ จอมเจ้านาย ข้าฯ จะแน่ใจได้อย่างไรว่า

ข้าฯ จะได้ ครอบครองแผ่นดินนี้?”

ถอดความจาก ปฐมกาล 15:7-8

Namesof-G.Mar1019 Gen 15-7-8 re

 

9 มีนาคม 2019 พระยาห์เวห์ จอมเจ้านาย

อับรามทูลว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ จอมเจ้านาย

พระองค์จะทรงให้อะใรแก่ข้าฯ หรือ?

ในเมื่อข้าฯ ไม่มีลูกชายสักคน”

ถอดความจาก ปฐมกาล 15:2

Namesof-G0919-Gen15-1-2re

3 กุมภาพันธ์ 2019 พระนาม”ยาห์เวห์”

เรา เราเองคือยาห์เวห์

และนอกจากเราไม่มีพระผู้ช่วยให้รอด

ถอดความจาก อิสยาห์ 43:11

NamesofGod-Feb0319Is43-10

 

ถ้าจะอ่านเรื่องของพระนามพระเจ้า ให้ย้อนกลับไปดูได้ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา

2 กุมภาพันธ์ 2019 องค์เราเป็น

พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นผู้ที่ดำรงอยู่”

ถอดความจาก อพยพ 13:14

 

Namesof-GFeb0219-Ex3-13

ถ้าจะอ่านเรื่องของพระนามพระเจ้า ให้ย้อนกลับไปดูได้ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา