ราชกิจการทรงสร้าง

24 ตุลาคม 2021

อ่านข้อมูลได้จาก https://roboticsandautomationnews.com/2021/01/20/scientists-have-found-more-water-in-space-than-they-ever-knew-possible/39771/

พระราชกิจยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์

26 กันยายน 2021

ภาพจาก pexel.com

ข้าจะใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของ
พระองค์ และจะไตร่ตรองถึงราชกิจ
อันทรงฤทธิ์ของพระองค์
โอพระเจ้า ทางของพระองค์นั้นบริสุทธิ์
มีพระอื่นใดที่ยิ่งใหญ่
อย่างพระเจ้าของเราหรือ?
ถอดความจาก สดุดี 77:12-13