พระวิญญาณของพระบุตร

6 มิถุนายน 2020AbbaGal4-6

เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พระเจ้าทรงส่งพระบุตรลงมากำเนิดจากสตรี ในฐานะที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อจะทรงไถ่ผู้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อว่าเราจะได้รับสิทธิเป็นบุตร และเพราะพวกท่านเป็นบุตรของพระเจ้า พระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณของพระบุตร เข้ามาในใจของท่าน ร้องเรียกพระองค์ว่า“อับบา” ถอดความจาก กาลาเทีย 4:4-6

 

ผู้เชื่อพระเยซู ได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้า และร้องเรียกพระเจ้าว่า อับบา ซึ่งเป็นภาษา อาราเมค คล้าย ๆ กับที่เด็กไทยเชื้อสายจีน เรียกพ่อว่า ป่าป๊า แทนที่จะเรียกคุณพ่อ เป็น คำแสดงความใกล้ชิด รักใคร่ แต่ที่เขาเรียก พระองค์ได้อย่างสนิทใจเช่นนั้น เพราะพระวิญญาณ ของพระบุตรได้เข้ามาในใจของเขา ย้ำเตือน ให้เขารู้ว่า เขาเป็นบุตรที่รักของพระองค์