พระวิญญาณของพระเจ้า

30 พฤษภาคม 2020dove-Mt-3-16

เมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมาแล้ว ทรงขึ้นจากน้ำ ดูเถิด ฟ้าสวรรค์เปิดออก และพระองค์ทรงเห็น พระวิญญาณของพระเจ้า เสด็จลงมาดุจนกพิราบ สถิตเหนือพระองค์ ถอดความจาก มัทธิว 3:16

เวลาพระเจ้าทรงประสงค์จะสำแดงองค์พระวิญญาณให้มนุษย์ได้เห็น ทรงปรากฏองค์ด้วยภาพลักษณ์ ที่เราพอจะเปรียบได้ว่า คล้ายกับอะไร นกพิราบเป็นภาพลักษณ์ที่พระเจ้าทรงใช้ เปิดเผยให้เราได้รู้จักพระองค์อีกด้าน