พระวิญญาณกับเสรีภาพ

28 มิถุนายน 2020

HS-of-God-2-Cor-3-17

 

เมื่อใคร หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ผ้าคลุมนั้นจะเปิดออก องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงอยู่ที่ไหนก็มีเสรีภาพที่นั่น! ถอดความจาก 2 โครินธ์ 3:17

ผ้าคลุมหน้าที่ว่านั้น คือความไม่เชื่อ เมื่อมันออกไป เราเห็นพระเจ้าชัดเจน เห็นว่าทรง ทำอะไรให้เรา ทรงไถ่เราจากบาปด้วยพระโลหิต ของพระเยซู เราไม่ติดกับอยู่กับความคิดว่า เราจะรอดได้ด้วยการทำดีอีกต่อไป พระวิญญาณของพระเจ้าทรงช่วยเปิดตาเราให้ เห็นความจริง เราจึงเป็นอิสระจากความคิดผิด จากบาป จากความไม่เชื่อ