พระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์

7 มิถุนายน 2020

Sof-Holiness-Rms-1-3

ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือ เมื่อทรงเป็นมนุษย์นั้น ทรงสืบเชื้อสายของดาวิด โดยพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงสำแดงโดยฤทธานุภาพว่าทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ คือทรงให้พระเยซูคืนชีพจากความตาย ถอดความจาก โรม 1:3-4

เป็นที่เดียวที่เราเห็นคำว่า พระวิญญาณแห่งความ บริสุทธิ์ พระวิญญาณทรงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การคืนชีพของพระเยซูอย่างใกล้ชิด ​โรม 8:11 กล่าวว่า พระวิญญาณของพระองค์ผู้ให้พระเยซู ฟื้นคืนชีพ พระองค์ทรงสิ้นชีพในร่างกาย แต่ ทรงมีชีวิตฝ่ายวิญญาณอยู่จนทุกวันนี้ 1 เปโตร 3:18