พระวิญญาณแห่ง….

10 พฤษภาคม 2020sevenfold-HS-Is11-2

จะมีหน่องอกขึ้นมาจากตอแห่งเจสซี และจะมีกิ่งงอกขึ้นมาจากรากของท่าน พระวิญญาณขององค์พระยาห์เวห์ จะอยู่เหนือพระองค์ท่าน พระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ พระวิญญาณแห่งคำปรึกษาและฤทธา พระวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรง องค์พระยาห์เวห์ ถอดความจาก อิสยาห์ 11:2

เจสซีคือบิดาของกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นวงศ์วานที่ พระเมสสิยาห์จะเข้ามาเกิด พระวิญญาณของพระเจ้าที่ทรงอยู่เหนือองค์ พระเยซูคริสต์นั้น ทรงเต็มด้วยพระลักษณะของ ผู้ที่จะปกครองสูงสุดในฐานะพระเมสสิยาห์ พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ และสรรพสิ่งใน จักรวาล ในวิวรณ์ 1:4 กล่าวถึงพระวิญญาณ ทั้งเจ็ดที่เฝ้าต่อพระที่นั่งของพระเจ้า ยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถึงพระองค์อีกมากจริง ๆ