พระวิญญาณแห่งพระคุณและการวิงวอน

13 มิถุนายน 2020

HS-grace-prayer-Zech-12-10

 

เราจะเทพระวิญญาณแห่งพระคุณและ การวิงวอน ลงบนวงศ์วานดาวิด และผู้ที่อาศัยในเยรูซาเล็ม ..แล้วพวกเขาจะมองมายังเรา ผู้ที่พวกเขาได้แทง ใช่..พวกเขาจะคร่ำครวญเพื่อท่าน ราวกับผู้ที่คร่ำครวญให้กับลูกชายคนเดียว ร่ำให้เพื่อท่านราวกับผู้ที่ร่ำให้เพื่อลูกชายหัวปี ถอดความจาก เศคาริยาห์ 12:10

ขณะนี้ พระเจ้าทรงเทพระวิญญาณแห่งพระคุณ และการวิงวอนมายังอิสราเอล ประเทศที่รู้จัก พระเจ้ามานานแสนนาน แต่ไม่ยอมรับพระบุตร ของพระองค์ที่เสด็จมาเมื่อสองพันปีก่อน พระองค์ทรงเคลื่อนไหวในหมู่คนอิสราเอลและ ทรงนำความรอดและการวิงวอนเพื่อการกลับใจ มายังพวกเขา … เวลานี้ คนอิสราเอลกำลังหัน กลับมาหาพระเจ้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และเมื่อถึงเวลาของพระองค์ พระเยซูจะเสด็จ กลับมาอย่างที่ทรงสัญญา