3 พยาน 1 เดียว

28 มิถุนายน 2021

ด้วยว่า มีสามสิ่งที่เป็นพยานยืนยัน
คือพระวิญญาณ และน้ำ
และพระโลหิต
และทั้งสามนี้สอดคล้อง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:7-8

ข้อพิสูจน์

9 มิถุนายน 2021

เพราะอย่างนี้ เราจึงรู้ว่า 
เราดำรงในพระองค์ 
และพระองค์ทรงดำรงในเรา
เพราะพระองค์ประทาน
พระวิญญาณของพระองค์ให้แก่เรา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:13