เพราะทรงรักเรา

7 มิถุนายน 2021

และนี่คือความรัก ไม่ใช่ว่าเรารักพระเจ้า
แต่พระองค์ทรงรักเรา
และทรงส่งพระบุตรของพระองค์มา
เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:10