พระเจ้าทรงฤทธิ์

8 พฤษภาคม 2021

ทั้งโลก จงเกรงกลัวพระยาห์เวห์ 
ผู้ที่อาศัยในโลกทั้งสิ้น 
จงยืนตะลึงเพราะพระองค์
เมื่อพระเจ้าตรัส โลกก็เกิดขึ้น
เมื่อพระองค์ทรงบัญชา โลกก็มั่นคง
ถอดความจาก สดุดี 33:8-9