พระเจ้าทรงอยู่ทุกแห่ง

27 มีนาคม 2021

ดังนั้น พระยาห์เวห์ตรัสว่า 
“สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นที่วางเท้าของเรา 
อย่างนั้นแล้ว บ้านที่เจ้าจะสร้างให้เราอยู่ที่ไหนกัน?
สถานที่ ๆ เราจะพักนั้นอยู่ที่ไหน? 
ถอดความจาก อิสยาห์ 66:1