26 พฤษภาคม 2019 พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

คนฟีลิสเตียซึ่งไม่ได้เข้าสุหนัตผู้นี้ เป็นเหมือนแค่สัตว์เหล่านี้ตัวหนึ่ง

เพราะเขาได้ท้าทาย กองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์”

ถอดความจาก 1 ซามูเอล 17:16

Namesof-GMay2619-1sam17-16

25 พฤษภาคม 2019 พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

ใครบ้างที่ได้ยินพระสุรเสียงเของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

ตรัสจากกองไฟอย่างเรา และมีชีวิตอยู่?

ถอดความจากเฉลยธรรมบัญญัติ 5:26

Namesof-G-May2519-Deut5-25