พระเจ้าพระบิดา

6 มิถุนายน 2021

แต่สำหรับเรานั้น มีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา
และสรรพสิ่งล้วนมาจากพระองค์ 
เราจึงมีชีวิตเพื่อพระองค์ และ 
เรามีพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์
สรรพสิ่งเป็นมาโดยผ่านพระองค์
เราจึงมีชีวิตโดยผ่านพระองค์
ถอดความจาก 1 โครินธ์ 8:6

พระเจ้าพระบิดา

5 มิถุนายน 2021

ของประทานที่ดีและเพียบพร้อมนั้นมาจากเบื้องบน
ลงมาจากพระบิดาแห่งความสว่าง
ซึ่งในพระองค์
ไม่มีการเปลี่ยนแปร หรือเงามืดของการเปลี่ยนแปลง
ถอดความจาก ยากอบ 1:16-17