5 มกราคม 2020 พระนามของพระองค์เท่านั้น

ในวันนั้นจะมี พระยาห์เวห์เพียงพระองค์เดียว

และพระนามของพระองค์เพียงผู้เดียว

ถอดความจากเศคาริยาห์ 14:9

 

One-Zech-14-9

 

เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น

และพระยาห์เวห์ จะทรงเป็นกษัตริย์ เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น ในวันนั้นจะมี พระยาห์เวห์เพียงพระองค์เดียว และพระนามของพระองค์เพียงผู้เดียว ถอดความจากเศคาริยาห์ 14:9

ท่านเศคาริยาห์กำลังคิดถึงวันแห่งความยิ่งใหญ่เมื่อพระเจ้าจะทรงรื้อฟื้นการปกครองของ พระองค์บนแผ่นดินโลกอย่างยิ่งใหญ่ เต็มด้วย อานุภาพ (สดุดี 93:1) วันนั้นเป็นการตอบคำ อธิษฐานของพระเยซูที่ว่า “ขอให้แผ่นดินของ พระองค์มาตั้งอยู่” อีกประการหนึ่ง เราต้องไม่ ลืมว่า พระยาห์เวห์องค์นี้กับพระเยซูคริสต์ คือ พระเจ้าองค์เดียวกัน!