7 ธันวาคม 2019 พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรม

เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระเยซู ผู้ไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา

ถอดความจาก 2 โครินธ์ 5:21

 

Rght-2Cor-5-21-re

เพื่อให้ค้นหาง่ายขึ้น

เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระเยซู ผู้ไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อว่าเราจะได้เป็นคนถูกต้องชอบธรรม ในสายพระเนตรพระเจ้า ทางพระองค์ ถอดความจาก 2 โครินธ์ 5:21

 

ความถูกต้องชอบธรรมนี้ ไม่ใช่สภาพที่ถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย แต่เป็นสภาพของการที่จะ เป็นผู้ที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้า พระเจ้า ทรงถูกต้องชอบธรรม จะมีความสัมพันธ์สนิทกับ พระเจ้าได้ก็ต้องเป็นเหมือนพระองค์ แต่ในโลกไม่มีใคร ถูกต้องเลย พระเยซูจึงมาเป็นผู้ที่ทำให้เราทุกคน ที่เชื่อในพระองค์ถูกต้องชอบธรรม และมีพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทำได้

1 ธันวาคม 2019 พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรม

“ผู้ที่มีความถูกต้องชอบธรรมจะดำรงชีวิต โดยความเชื่อ ”

ถอดความจากโรม 1:17

RGT-Rm1-17ree

 

 

เพื่อจะให้ค้นหาได้ง่าย

ข่าวประเสริฐบอกให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงให้ มนุษย์ถูกต้องชอบธรรมอย่างไร นั่นคือ โดยเริ่มต้นเชื่อไปจนจบ ตามที่เขียนไว้ว่า “ผู้ที่มีความถูกต้องชอบธรรมจะดำรงชีวิต โดยความเชื่อ ” ถอดความจากโรม 1:17

พระเจ้าได้ประทานความถูกต้องชอบธรรมให้ แก่คนบาปที่เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ พระเจ้า ทรงทำกับคนบาปราวกับว่าเขาไม่ได้เป็นคนบาป เราซึ่งเป็นคนบาป มิได้กลายเป็นคนถูกต้อง ชอบธรรมแค่เวลาเริ่มต้นเท่านั้น แต่ทั้งชีวิต ของเรานั้นดำเนินต่อไปได้ด้วยการเชื่อในพระเยซู หยุดวางใจ หยุดเชื่อพระองค์เมื่อไร  ก็ไม่มีชีวิตต่อไป

 

24 พฤศจิกายน 2019 พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรม

ขอโปรดตอบ เมื่อข้าฯ ร้องทูล

โอ พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรมของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 4:1
Tsid-Ps-4-1

เพื่อให้การค้นหาง่ายขึ้น

ขอโปรดตอบ เมื่อข้าฯ ร้องทูล   โอ พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรมของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 4:1

เวลานี้ กษัตริย์ดาวิดทรงทราบดีว่า ด้วยพระเมตตาของพระเจ้า ด้วยความถูกต้อง ชอบธรรมของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงเปิดทาง ให้ผู้ที่หมดหนทาง จนตรอก จะทรงทำให้ท่านได้รับการบรรเทาจากความ ทุกข์ยากอันมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต ท่านได้ทูลร้องขออย่างไร เมื่อเราหมดทาง เราก็ทำตามท่านเถอะ