พระเจ้ายังทรงเหมือนเดิม

12 กันยายน 2021

ฟ้าสวรรค์เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
สิ่งเหล่านี้จะสูญไป แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่
ใช่แล้ว สรรพสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม…
แต่พระองค์
ยังทรงเหมือนเดิม
วันเวลาของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด
ถอดความจาก สดุดี 102: 25ข, 26ก, 27