ทรงรู้ ทรงเห็น ทุกสิ่ง

17 เมษายน 2021

เพราะพระเนตรของพระเจ้า 
มองไปทั่วทั้งโลก
เพื่อว่าพระองค์จะทรงหนุนใจ
ให้พลังแก่คนที่ภักดีต่อพระองค์อย่างสุดใจ
ถอดความจาก 2 พงศาวดาร 16:9