รัก พระเมตตา พระคุณ

21 สิงหาคม 2021

แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
พระองค์ทรงรักเราด้วยความรักยิ่งใหญ่
ดังนั้น ถึงแม้ว่า เราตายไปแล้วเพราะบาป
พระองค์กลับทรงโปรดให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์
พวกท่านได้มีชีวิตอย่างคนที่รอดพ้นบาปด้วยพระคุณ​
ถอดความจากเอเฟซัส 2:4-5