1 มีนาคม 2020 พระนามพระเยซูคริสต์

20-John17-3-re

 

การมีชีวิตนิรันดร์คือ ที่พวกเขาจะรู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงส่งมา ถอดความจากยอห์น 17:3

 

เรามักคิดว่า คริสต์ เป็นนามสกุลของพระเยซูกัน แต่จริงแล้ว คริสต์มาจากคำในภาษาฮีบรูที่มีความ หมายว่า เจิม ดังนั้นคำว่า พระเยซูคริสต์จึงมีความ หมายตรงๆ ว่า พระเยซูองค์ผู้ทรงถูกเจิมนั่นเองท่านผู้ที่ถูกเจิมในพระคัมภีร์นั้น มักจะเป็นกษัตริย์ ปุโรหิต หรือผู้กล่าวพระคำ พวกเขาถูกเจิมเพื่อให้ไปทำพันธกิจที่กำหนดไว้สำหรับเขา พระเยซูทรง ถูกเจิมและแยกไว้สำหรับพันธกิจสำคัญที่สุดใน เอกภพ นั่นคือ กำจัดทั้งบาป ความดื้อดึงของมนุษย์ และความตาย นำคนทั้งหลายกลับมาสู่พระบิดา ผู้ทรงรักมนุษย์ในโลกยิ่งนัก พระเยซูคริสต์ จึงเป็นพระนามที่พระเจ้าเที่ยงแท้ทรงถือว่า ใหญ่ยิ่ง กว่านามใด ๆ เราจึงถือตามนั้นเช่นกัน