น้ำที่เปลี่ยนเป็นไวน์

เข้าไปดูยูทูบที่ชื่อ prakham จะพบคลิปพระคัมภีร์สำหรับเด็กที่เราทำขึ้นมาหลายเรื่อง เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก
ใช้เป็นเรื่องราวที่ช่วยคุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่สอนเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับเด็ก ๆ

หนึ่งในเหตุผลที่พระเยซูทรงมา

13 พฤษภาคม 2021

คนที่ประพฤติตามทางบาป ก็มาจากมาร 
เพราะมารนั้นทำบาปมาตั้งแต่ต้น 
เพราะเหตุนี้ พระบุตรของพระเจ้าจึง
ทรงปรากฏเพื่อทำลายงานทั้งหลายของมาร
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:8

พระเยซูคือผู้ใด?

พระบุตรพระเจ้าที่โยเซฟถวายการปกครองดูแลในฐานะบิดา

19 ธันวาคม 2020

5 สิงหาคม 2019 บนไม้กางเขน

“เจ้าไม่กลัวพระเจ้ารึ? เจ้าถูก ลงโทษเหมือนกัน เราทั้งสองควรรับโทษ

แต่ท่านผู้นี้สิ ไม่ได้ทำผิดสิ่งใดเลย”

ถอดความจาก ลูกา 23:41

Luke23-mobile-v39-41