16 มิถุนายน 2017 ราชกิจดีๆ

พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นราชกิจดี ๆ ในท่าน  จะทรงทำให้สำเร็จ

จนวันที่พระเยซูเสด็จมา

ถอดความจากฟีลิปปี 1:6
phi-1-6-Daily2017_6_16

14 มิถุนายน 2017 จดหมายจากโรม

ขอพระคุณ สันติสุข จากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์

อยู่กับท่านทุกคน 

ถอดความจากฟีลิปปี 1:2
phi-1-1-2-Daily2017_6_14