อาโมส 4-2

อาโมส 4:6-13

พระเจ้าทรงทำความสะอาดฟันนั้น หมายความว่า พวกเขาไม่มีอาหารเข้าปากเลย!
ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงส่งความทุกข์ยากและภัยพิบัติมา  เขาก็ไม่กลับมาหาพระองค์  โธ่เอ๋ย เพียงกลับมาหาพระเจ้า กลับใจใหม่  ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเพราะความบาปของพวกเขาก็จะหยุดลง