หนึ่งในเหตุผลที่พระเยซูทรงมา

13 พฤษภาคม 2021

คนที่ประพฤติตามทางบาป ก็มาจากมาร 
เพราะมารนั้นทำบาปมาตั้งแต่ต้น 
เพราะเหตุนี้ พระบุตรของพระเจ้าจึง
ทรงปรากฏเพื่อทำลายงานทั้งหลายของมาร
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:8

30 มกราคม 2018 คำตอบที่เด็ดขาด

จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า

และรับใช้พระองค์ผู้เดียวเท่านั้น 

ถอดความจาก ลูกา 4:8

 

LU4ILLUS