22 มกราคม 2017

พระเยซูทรงรับบัพติสมาด้วยเหมือนกัน

ถอดความจาก ลูกา 3:21a

luke3 21a