องค์ผู้เป็นที่หลบภัย

5 เมษายน 2020

Refuge-Ps-142-5-re

 

ข้าแต่องค์พระยาห์เวห์ ข้าร้องทูลต่อพระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้า ทรงเป็นมรดก ซึ่งเป็นส่วนของข้า ในแผ่นดินของคนเป็น ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้า เพราะข้าตกต่ำลงมามาก ถอดความจาก สดุดี 142:5

ให้เราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้จากล่างขึ้นบน

ยามที่ตกต่ำสุดในชีวิต เรามาเข้ามาเฝ้าพระเจ้า ร้องทูลต่อพระองค์ ในแผ่นดินของคนเป็นนั้น พระเจ้าทรงเป็นส่วนในชีวิต ทรงเป็นมรดก ทรงเป็นที่ลี้ภัย ใช่แล้ว เราร้องทูลต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าองค์นิรันดร์ พระเจ้าของเรา!