23 พฤศจิกายน 2019 ความถูกต้องชอบธรรมของเรา

พระยาห์เวห์ทรงเป็นความถูกต้องชอบธรรมของเรา

ถอดความจากเยเรมีย์ 23:6

tsidJer23-5

 

พระเจ้าทรงประกาศดังนี้ “วันนั้นจะมาถึง เมื่อเราสถาปนากิ่งอัน ชอบธรรมให้ดาวิด ท่านผู้นั้นเป็นกษัตริย์ ที่ทรงปกครองด้วยพระปัญญา ทรงทำสิ่ง ที่ถูกต้องในแผ่นดิน ในสมัยของท่าน ยูดาห์ จะรับการช่วยกู้ อิสราเอลจะอยู่อย่างปลอดภัย พระนามของท่านคือ พระยาห์เวห์ทรงเป็น ความถูกต้องชอบธรรมของเรา”

ถอดความจาก เยเรมีย์ 23:5-6

พระยาห์เวห์ทรงเป็นความถูกต้องชอบธรรมของเรา ในภาษาฮีบรูว่า “ยาห์เวห์ซิดเคนู” เป็นพระนามที่แสดงถึงพระลักษณะที่ทรง ถูกต้องชอบธรรมในทุกอย่างที่ทรงทำ แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงเก็บความถูกต้องชอบธรรม ไว้่ที่พระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงทำให้เรา เป็นคนถูกต้องชอบธรรม เมื่อเราเชื่อ วางใจ ติดตามองค์พระเยซูคริสต์