18 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

องค์พระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงให้ พระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่

คืนชีพจากความตายโดยพระโลหิต แห่งพันธสัญญานิรันดร์

ถอดความจาก ฮีบรู 13:20

Yahweh-RoiAug1819-Heb13-20

10 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

“พระเจ้าผู้ทรงทำให้ประชาชนกระจัดกระจายไป

จะทรงรวบรวมและดูแลพวกเขา

ดั่งผู้เลี้ยงแกะที่ดูแลฝูงแกะของเขา”

ถอดความจาก เยเรมีย์ 31:10

Yahweh-roiAug1019jer31-10

 

4 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

ท่านจะยืนมั่น และเลี้ยงดูฝูงแกะของท่าน

ด้วยพลังของพระยาห์เวห์…….

ท่านจะยิ่งใหญ่ถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

ถอดความจาก มีคาห์ 5:4

Yahweh-NissiAug0419-Micah5-4re

3 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

ดาวิดได้เลี้ยงพวกเขาอย่างซื่อตรง

นำพวกเขาไปด้วยมือเชี่ยวชาญ

ถอดความจาก สดุดี 78:70

Yahweh-NissiAug0319-Ps78-70