7 เมษายน 2019 กันดารที่แปลก

พระยาห์เวห์ จอมเจ้านายตรัสว่า “วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะส่ง….

การอดอยากการได้ยินพระดำรัสของพระยาห์เวห์”

ถอดความจาก อาโมส 8:11

Namesof-G-April-0719-Amos8-11

31 มีนาคม 2019 ดำรัสจอมเจ้านาย

องค์ยาห์เวห์ จอมเจ้านายตรัสดังนี้

เราจะนำพวกเขามาด้วยกันจากประชาชาติ

ถอดความจากเอเสเคียล 11:17

Namesof-GMar3119-Eze11-17re

3 มีนาคม 2019 องค์จอมเจ้านาย

ข้าแต่พระยาห์เวห์ (หรือ..ข้าแต่องค์ผู้ทรงดำรงนิรันดร์)

จอมเจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระนามของพระองค์นั้น สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก

ถอดความจากสดุดี 8:1

Namesof-Gmar0319-Ps8-1

2 มีนาคม 2019 ยาห์เวห์-อาโดนาย

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมตัวข้าฯ

ทรงเป็นศักดิ์ศรีของข้าฯ และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 3:3

Namesof-GMAR0219-Ps3-3-4