16 กันยายน 2019 จดหมายยากอบ

ยากอบ ผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์

องค์พระผู้เป็นเจ้า

ถอดความจาก ยากอบ 1:1

MobileJms1-1