6 มิถุนายน 2019 เพื่อนทรยศ

ยูดาสตกลงและหาช่องทาง ที่จะชี้ตัวพระองค์ให้

ตอนที่ไม่มีประชาชนอยู่

ถอดความจาก ลูกา 22:6

MobileLuke22-v4-6