เรารักกันและกัน

8 มิถุนายน 2021

ท่านที่รัก หากพระเจ้าทรงรักเรามาก
เช่นนั้น เราจึงควรรักกันและกันด้วย
ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า ไม่ว่าเวลาใด
ถ้าเรารักกันและกัน
พระเจ้าก็ทรงดำรงในเรา
และความรักของพระองค์
ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:11-12