อย่าใช้แค่ลมปาก

21 พฤษภาคม 2021

เวลานี้ ถ้าใครมีทรัพย์สิ่งของ
และเห็นพี่น้องของเขามีความต้องการจำเป็น 
แต่ยังปิดใจจากเขา ความรักของพระเจ้า
จะอยู่ในคนนั้นได้อย่างไร?
ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลาย เราไม่ควรรัก 
จากคำพูดและจากปากเท่านั้น
แต่รักกันด้วยการกระทำและความจริง
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:17-18