ทำตามต้นแบบ

23 กุมภาพันธ์ 2021

พวกเขาละทิ้งทางที่ถูกต้อง
แล้วก็หลงไปตามทางของบาลาอัม
ลูกชายเบโอร์ที่รักรายได้จากการทำชั่ว
แต่เขาถูกตำหนิเพราะเขาทำผิด
ลาที่พูดไม่ได้กลับพูดออกมาด้วย
เสียงมนุษย์เพื่อห้ามความวิกลจริตของเขา
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:15-16