4 มีนาคม 2016 ลูกพระเจ้า

ทุกคนที่รับและ เชื่อในพระนามของพระองค์

พระองค์….ก็ประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 1:12

john-1-12-13-Daily2016_3_4