1 เธสะโลนิกา ทั้งห้าบท

1 เธสะโลนิกา 1

ตัวอย่างที่เยี่ยมยอด

1เธสะโลนิกา 2

การรับใช้ของท่านเปาโล

1เธสะโลนิกา 3

กำหนดให้ทนทุกข์

1เธสะโลนิกา 4

คำขอร้องในการใช้ชีวิต

1เธสะโลนิกา 5

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

12 มีนาคม 2021

ในเมื่อสรรพสิ่งจะถูกทำลายไปเช่นนี้ 
จึงชัดเจนว่า ท่านควรเป็นคนอย่างไร
คือใช้ชีวิตบริสุทธิ์ในทางของพระเจ้า
รอคอยและเร่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ซึ่งเป็นวันที่ฟ้าสวรรค์จะถูกเผาและสูญสลายไป
และเทหวัตถุในนั้นจะหลอมละลายไปกับความร้อนยิ่ง
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:11-12