มาตรวัดวิญญาณ

31 พฤษภาคม 2021

นี่คือวิธีที่ท่านจะรู้ว่าวิญญาณนั้นมาจากพระเจ้าก็คือ
ทุกวิญญาณที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมาเป็นมนุษย์
มาจากพระเจ้า
และวิญญาณใดไม่ยอมรับพระเยซู
ก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า และเป็นวิญญาณ
ที่เป็นศัตรูของพระคริสต์ ซึ่งท่านเคยได้ยิน
ว่ากำลังมา และบัดนี้ก็มาอยู่ในโลกแล้ว
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:2-3