ต้องตรวจสอบ

2 มิถุนายน 2021

เราเป็นฝ่ายของพระเจ้า 
คนที่รู้จักพระเจ้าจะฟังเรา 
ผู้ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าจะไม่ฟังเรา ดังนั้น
เราจึงรู้จักวิญญาณของความจริง
และวิญญาณที่หลอกลวง
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:6