15 ธันวาคม 2017 คำบอกล่วงหน้า

พระกุมารจะถูกคนต่อต้าน…

ถอดความจาก ลูกา 2:34

Luke2 33-35re

 

สิ่งที่สิเมโอนพูดนั้น ได้เกิดขึ้นจริง     เมื่อพระเยซูทรงออกไปสอนประชาชน บางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ  พระองค์ทรงถูกความชั่วร้าย  ต่อต้านอย่างรุนแรง เพราะพระองค์ทรงมาเพื่อทำลายการงานของมัน

ดาบจะแทงทะลุใจของมารีย์นั้น ก็คือ … การเป็นมารดาของพระบุตรพระเจ้านั้น แม้จะมีความสุขมาก แต่แล้วเธอจะมีความทุกข์ประดุจดาบแทงใจด้วย

13 ธันวาคม 2017 บอกไว้ก่อน

พระวิญญาณของพระเจ้าทรงบอกสิโมโอน….

ถอดความจาก ลูกา 2:26

Luke2 26

 

สิเมโอนเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเจ้า  เขาคุยกับพระองค์ทุกวัน   เวลาพระเจ้าตรัสอะไรเขาจึงได้ยิน และเชื่อ และรอคอย

เราเอง… เมื่อมาพบพระเจ้า  บางทีอยู่ใกล้พระองค์ บางทีลืมพระองค์ไป เราจึงไม่ได้ยินเสียงที่พระเจ้าทรงบอก ไม่ได้ฟัง

ให้ดี ๆ    อยากได้ยิน ได้เข้าใจ  ก็ต้องอยู่ใกล้พระองค์ทุกวัน

12 ธันวาคม 2017 คนที่มีพระวิญญาณ

พระวิญญาณสถิตอยู่กับสิเมโอน

ถอดความจาก ลูกา 2:25

Luke 2 25

เวลาเรามาเชื่อพระเจ้า วางใจพระองค์ ติดตามพระองค์  เราก็จะมีพระวิญญาณสถิตอยู่ด้วยเหมือนสิเมโอน