เอเสเคียล 1-3 วงล้อพิศวง

เอเสเคียล 1:15-21

ภาพที่อธิบายในเรื่อง เพื่อน ๆ ลองจินตนาการดูนะครับ  ส่วนข้างล่างเป็นภาพของเพทายที่เรียกว่า beryl

ตอนนี้ ขณะที่ข้ามองดูสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
ข้าก็เห็นล้อบนแผ่นดินโลก อยู่ข้างๆ สิ่งมีชีวิตนั้น
แต่ละล้อนั้น อยู่กับแต่ละตน
สำหรับรูปร่างของล้อ และโครงสร้างของมันนั้น
ดูเหมือนเพทายที่ส่องประกาย
และล้อทั้งสี่นั้น เหมือนกัน  มีรูปร่าง โครงสร้างเหมือนว่า มันเป็นล้อสองชั้นซ้อนกัน
เมื่อมันไป ก็ไปตามทิศทางทั้งสี่โดยไม่ต้องหันหน้าเลย
ขอบของวงล้อนั้น สูงและน่ากลัว ริมขอบล้อนั้นมีดวงตาติดอยู่รอบ ๆ
และเมื่อสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไป ล้อก็ไปตามพวกเขา
เมื่อสิ่งมีชีวิตลอยขึ้นจากโลก  ล้อนั้นก็ยกขึ้นตามไปด้วย

Beryl

เมื่อไรที่พระวิญญาณประสงค์จะไป  พวกเขาก็ไป ล้อก็เคลื่อนไปกับพวกเขา
เพราะวิญญาณของสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ในล้อ
เมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งสี่เคลื่อนไป  วงล้อนั้นก็เคลื่อนไปด้วย
เมื่อพวกเขายืน  ล้อก็หยุดนิ่ง
เมื่อพวกเขาลอยขึ้นจากผืนโลก ล้อก็ขึ้นตามไป
เพราะวิญญาณของสิ่งมีชีวิตอยู่ในล้อนั้น