13 พฤษภาคม 2016

เราที่กำลังพูดกับเจ้านี่แหละ 

เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ถอดความจาก ยอห์น 4:26

john-4-25-26-Daily2016_5_13