3 กุมภาพันธ์ 2019 พระนาม”ยาห์เวห์”

เรา เราเองคือยาห์เวห์

และนอกจากเราไม่มีพระผู้ช่วยให้รอด

ถอดความจาก อิสยาห์ 43:11

NamesofGod-Feb0319Is43-10

 

ถ้าจะอ่านเรื่องของพระนามพระเจ้า ให้ย้อนกลับไปดูได้ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา

2 กุมภาพันธ์ 2019 องค์เราเป็น

พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นผู้ที่ดำรงอยู่”

ถอดความจาก อพยพ 13:14

 

Namesof-GFeb0219-Ex3-13

ถ้าจะอ่านเรื่องของพระนามพระเจ้า ให้ย้อนกลับไปดูได้ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา