29 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

เราจะทำให้นามอันบริสุทธิ์ของเรา เป็นที่รู้จักกันในหมู่ประชากรอิสราเอลของเรา

ถอดความจาก เอเสเคียล 36:22

 

Holy-Eze-36-22

เราจะทำให้นามอันบริสุทธิ์ของเรา เป็นที่รู้จักกันในหมู่ประชากรอิสราเอลของเรา และเราจะไม่ปล่อยให้พวกเขา ลบหลู่ดูหมิ่นนามอันบริสุทธิ์ของเราอีกต่อไป และชนชาติทั้งหลายจะรู้ว่า เราคือพระยาห์เวห์ องค์บริสุทธิ์ในอิสราเอล

ถอดความจาก เอเสเคียล 36:22

พระเจ้าทรงหวงแหนพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ ยิ่งนัก (อสค. 39:25) แต่ผู้ที่ทำร้ายดูหมิ่น พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ กลับกลายเป็น คนอิสราเอล ที่เข้าไปอยู่ในชาติต่าง ๆ (อสค.36:22) และพระเจ้าเองทรงสัญญา จะสำแดงความบริสุทธิ์ของพระนามนั้นต่อหน้า ศัตรูของอิสราเอล เพื่อชาติทั้งหลายจะได้รู้จัก พระองค์ (อสค. 38:16)

22 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล เป็นพระผู้ไถ่ของเจ้า

เขาเรียกพระองค์ว่า “พระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น”

ถอดความจาก อิสยาห์ 54:5

Holy-Is54-5

เพราะพระผู้สร้างเจ้า เป็นสามีของเจ้า พระนามของพระองค์คือ พระยาห์เวห์ องค์จอมทัพ องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล เป็นพระผู้ไถ่ของเจ้า เขาเรียกพระองค์ว่า “พระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น” ถอดความจาก อิสยาห์ 54:5

พระเจ้าของเรา ทรงเป็นทุกอย่างในชีวิต อิสราเอล เป็นเหมือนแม่ม่ายที่ไม่มีใครดูแล พระเจ้าก็มาเป็น ผู้ดูแลปกป้อง พระองค์ทรงเป็นพระยาห์เวห์ องค์ จอมทัพ ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเรา และทรงเป็น พระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น! มีอะไรที่มนุษย์ควร ปรารถนา ต้องการมากไปกว่าพระองค์หรือ?

20 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

ในวันนั้นมนุษย์จะมองไปที่พระผู้สร้างตัวเขา

และดวงตาของเขา จะมองดูองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ด้วยความเคารพ

ถอดความจาก อิสยาห์ 17:7 

HOLY-IS-17-7-8re

 

ในวันนั้นมนุษย์จะมองไปที่พระผู้สร้าง ตัวเขา และดวงตาของเขา จะมองดูองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ด้วยความเคารพ เขาจะไม่มองยังแท่นบูชาอันเป็นน้ำมือของเขา เขาจะไม่นับถือสิ่งที่นิ้วมือของเขาสร้างขึ้น ถอดความจาก อิสยาห์ 17:7-8

เมื่ออิสราเอลทำบาป พระเจ้าทรงลงโทษเขา และในช่วงเวลาที่เขาต้องรับโทษนั้น เขาจะหันมา หาพระเจ้า และจะไม่ทำสิ่งพระองค์ทรงชังอีก เขาจะไม่หันกลับไปหารูปเคารพต่าง ๆ ต่อไป แต่จะหันมาหาพระเจ้า องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล หลายครั้งที่พระเจ้าต้องลงโทษอิสราเอล ก็เพื่อ ให้เขากลับมาในทางแห่งความชอบธรรมอีกครั้ง

15 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

 เพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ผู้ทรงอยู่ท่ามกลางท่าน ทรงยิ่งใหญ่

ถอดความจาก อิสยาห์ 12:6

holyre-is-12-5-6

 

เพื่อให้การค้นหาง่ายขึ้น

จงร้องเพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงทำราชกิจดีเลิศจงให้รู้เรื่องนี้ทั่วกันทั้งแผ่นดินโลก ผู้อาศัยในเมืองศิโยนเอ๋ย จงร้องและตะโกนออกมา เพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ผู้ทรงอยู่ท่ามกลางท่าน ทรงยิ่งใหญ่ ถอดความจาก อิสยาห์ 12:5-6

คนของพระเจ้าถูกเรียกให้สรรเสริญพระเจ้า เพราะราชกิจอันดีเลิศของพระองค์ มีพระองค์ เท่านั้นที่สมควรแก่การสรรเสริญ เมื่อพระเจ้า ยิ่งใหญ่ เราไม่นิ่งเงียบ แต่เราจะร้องตะโกนให้ คนได้รู้ว่า พระองค์ผู้บริสุทธิ์นั้น ทรงยิ่งใหญ่นัก ผู้อาศัยในเมืองศิโยน มีความหมายถึงคนที่เชื่อ วางใจในพระเจ้าทุกคน นั่นคือเราด้วย

14 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

พวกเขาดูหมิ่นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พวกเขาหันหลังให้พระองค์

ถอดความจาก อิสยาห์ 1:4

holy-is-1-4

 

โอ้..ชาติที่บาปหนา ชาติที่แบกภาระหนัก ของความชั่ว เชื้อสายเลวทราม ลูกที่เสื่อมเสีย พวกเขาละทิ้งพระยาห์เวห์ พวกเขาดูหมิ่นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พวกเขาหันหลังให้พระองค์ ถอดความจาก อิสยาห์ 1:4

บาปหนา เป็นคำที่อิสยาห์ใช้อธิบายสภาพของ คนอิสราเอลในสมัยของเขา เป็นคำร้องออกมา อย่างเจ็บปวดเมื่อเขาเห็นลักษณะนิสัยของคน อิสราเอลทั้งปวง พวกเขามีสภาพตรงกันข้าม กับองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลซึ่งปรากฏในหนังสือ อิสยาห์นี้ 25 ครั้ง และไม่ค่อยมีอยู่ในหนังสือเล่ม อื่น ๆ เลย สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของอิสยาห์ เมื่อเขียนหนังสือเล่มนี้

8 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

เราพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้า เป็นผู้บริสุทธิ์

ถอดความจาก เลวีนิติ 19:1-2

Holy-lev19-1

 

เพื่อทำให้การค้นหาง่ายขึ้น

 

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงกล่าวแก่ชุมชนอิสราเอลว่า พวกเจ้าทั้งหลายต้องบริสุทธิ์ เพราะเราพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้า เป็นผู้บริสุทธิ์ ถอดความจาก เลวีนิติ 19:1-2

เราไม่อาจมองไปที่องค์พระเจ้าแล้วยังคงมีชีวิตอยู่ เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ทรงเป็น ผู้ที่เราต้องยำเกรงสุดชีวิต ความบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานเอกลักษณ์ส่วน พระองค์ของพระเจ้า ด้วยความบริสุทธิ์ ของพระองค์นั้น พระองค์จึงทรงดำรงอยู่สูงส่ง เหนือจากเอกภพที่พระองค์ทรงสร้าง