อธิษฐานเผื่อที่แรง

7 กรกฎาคม 2021

ถ้าคนใดเห็นพี่น้องของเขาทำบาปที่ไม่นำ
ไปสู่ความตาย เขาควรจะอธิษฐานขอ
และพระองค์จะประทานชีวิตให้แก่
คนที่ทำบาปอย่างที่ไม่นำไปสู่ความตาย
บาปที่นำไปสู่ความตายนั้นก็มีอยู่
ซึ่งข้าไม่ได้ขอให้อธิษฐาน
ขอสำหรับคนที่ทำบาปเช่นนั้นการอธรรมทั้งสิ้นเป็นบาป
แต่ก็ยังมีบาปที่ไม่นำไปสู่ความตาย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:16-17