อย่ารักโลก

20 เมษายน 2021

อย่ารักโลกหรือสิ่งใดในโลก
ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในคนที่รักโลก
เพราะทุกสิ่งในโลก ไม่ว่าจะเป็น
ความอยากของร่างกาย ความอยากของตา 
และความอวดหยิ่งในสิ่งที่ตนครอบครอง
ไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลก
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:15-16